Historie společnosti

Společnost PATRIOT, spol. s r.o. vznikla v březnu 1991 a je po celou dobu od svého založení českou firmou s výhradně českým kapitálem. Její zakladatelé a dosavadní vedoucí pracovníci měli v době jejího založení již 12 let praxe a zkušeností v oblasti dopravního inženýrství, projektování, výstavby a servisu zařízení světelné signalizace pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Tyto činnosti jsou po celou dobu stěžejním oborem společnosti.

Společnost tvoří stabilní kolektiv pracovníků.

PATRIOT při realizaci zakázek speciálního stavebního charakteru dlouhodobě spolupracuje s vybranou skupinou prověřených odborných firem.

V roce 2008 firma přesídlila, do městské části Brno - Slatina. Zde pro své potřeby zrekonstruovala původní funkcionalistickou budovu z roku 1932 v areálu slévárny barevných kovů "Jiránek".


Certifikace

Od roku 2004 je firma držitelem certifikátu ISO 9001.

Politika integrovaného systému managementu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů PATRIOT, spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Tuřanka 383/92, 627 00, Brno - Slatina, IČ: 15546501 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace při vstupu do areálu společnosti, jméno, příjmení atd., e-maily, telefon, příchozí poptávky, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.),

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanec správce

 • zákazník správce FO

 • zástupci (FO) zákazníků správce, kteří jsou právnickou PO

 • dodavatel služby - FO, OSVČ

 • zástupci (FO) dodavatelů správce, kteří jsou PO

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

 • uchazeč o zaměstnání

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • odběratelé

 • finanční ústavy

 • veřejné ústavy

 • zpracovatel

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 •  jednání o smluvním vztahu

 • plnění smlouvy

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. bezpečnost zaměstnanců správce a ostatních osob, vymáhání pohledávek správce)

 • archivnictví vedené na základě zákona

 • výběrová řízení na zakázky správce

 • výběrová řízení na volná pracovní místa

 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně - sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

11. Kamerový systém

Na adrese sídla Správce je zřízen kamerový systém se záznamem, sloužící k ochraně majetku společnosti a také k ochraně zdraví a majetku zaměstnanců.

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných prostor sídla společnosti. Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu softwarového porovnání biometrických a jiných údajů.

Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely uvedenými výše.

Dotčený subjekt se může obrátit na zaměstnance Správce a na svou žádost bude seznámen s firemní „Směrnicí o podmínkách provozu kamerového systému se záznamem“, která detailněji popisuje účel kamerového systému, přijatá opatření, práva fyzických osob v souvislosti s kamerovým záznamem apod.

Subjekt osobních údajů se rovněž může na Správce obrátit s žádostí o přístup k osobním údajům, kterou Správce vyřídí bezodkladně, bude-li to možné, případně nejdéle do 30 dnů.

12. Práva subjektu údajů

V souladu se čl. 12 a 15 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V souladu se čl. 12 a 15 GDPR má subjekt údajů právo od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovány, přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

 • účelům zpracování;

 • kategorie dotčených osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Dále má subjekt následující práva:

 • Právo na opravu, podle článku 16 GDPR. Správce bez zbytečného odkladu opraví nepřesné údaje, které se týkají subjektu.

 • Právo na výmaz osobních údajů, podle článku 17 GDPR

 • Právo na omezení zpracování, podle článku 18 GDPR

 • Právo na přenositelnost údajů, podle článku 20 GDPR

 • Právo vznést námitku, podle článku 21 GDPR. Například pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo na stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu v Evropské unii. Místně příslušným dozorovým úřadem v České republice je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/

Správce poskytne subjektu požadované informace v přiměřené lhůtě podle článku 12 GDPR.